Αρχιεπιθεωρητής, Εντεταλμένοι Επιθεωρητές και Επιθεωρητές Πλοίων

7.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίζει Εντεταλμένους Επιθεωρητές από το προσωπικό του Υπουργείου για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος Νόμου, καθώς και Κανονισμών και Διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 49 και 51, αντίστοιχα.

(2) Οι εξουσίες που χορηγούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τον έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων χορηγούνται σε-

(α) οποιονδήποτε επιθεωρητή, ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμου· και

(β) οποιονδήποτε επόπτη πλοίων, ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμου.

(3) Ο Υπουργός ορίζει ένα από τα πρόσωπα, το οποίο διορίστηκε ως Εντεταλμένος Επιθεωρητής με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), ως Αρχιεπιθεωρητή.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8.

(5) Ο Υπουργός δύναται να διορίζει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας αυτού.

(6) Καμία ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιονδήποτε Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση αυτού που έγινε ή λήφθηκε εντός των πλαισίων άσκησης από αυτόν των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 49 εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.