Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου

8.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, τηρουμένων των διατάξεων του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου.

(2) Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ απαρτίζεται από-

(α) τον πρόεδρο∙

(β) τον αντιπρόεδρο∙ και

(γ) επτά (7) μέλη, από τα οποία δύο (2) είναι-

(i) ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του∙ και

(ii) ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

(3) Ο πρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας αυτού, ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου έχει την ευθύνη της εποπτείας αναφορικά με την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.