Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου

7. Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Εκπροσωπεί, διά του προέδρου ή του αντιπροέδρου του και/ή οποιουδήποτε άλλου δεόντως εξουσιοδοτημένου προσώπου, τη ΔΕΦΑ ενώπιον δικαστηρίων και οποιασ-δήποτε άλλης αρμόδιας αρχής∙

(β) διαχειρίζεται την περιουσία της ΔΕΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου·

(γ) επιλέγει και διορίζει γενικό διευθυντή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27·

(δ) επιλέγει και διορίζει τους υπαλλήλους της ΔΕΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25 και γενικά μεριμνά όπως η ΔΕΦΑ έχει στη διάθεσή της επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την άσκηση των εξουσιών της∙

(ε) ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της ΔΕΦΑ και επιβάλλει και εφαρμόζει πειθαρχικές ποινές, κατά τα προβλεπόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, σε περίπτωση απουσίας τέτοιων Κανονισμών, ισχύουν και εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου·

(στ) ετοιμάζει τον προϋπολογισμό της ΔΕΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32∙

(ζ) μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών και για την κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33∙

(η) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της ΔΕΦΑ·

(θ) εκδίδει οδηγίες προς τον σκοπό υλοποίησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

(ι) ετοιμάζει και υποβάλλει προς έγκριση Κανονισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 46·

(ια) προβαίνει σε εισηγήσεις προς τον Υπουργό επί των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ∙ και

(ιβ) προβαίνει σε κάθε ενέργεια και λαμβάνει πάσα απόφαση αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ.