Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

49. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.