Μεταβατικές διατάξεις

48.-(1) Αποφάσεις που εκδόθηκαν από τη ΔΕΦΑ Λτδ, εκτός εάν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, συνεχίζουν να ισχύουν ως εάν να είχαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή καταργηθούν.

(2) Υπό την προϋπόθεση λήψης σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης της ΔΕΦΑ Λτδ, οποιοδήποτε χρηματικό ποσό κατέχει η ΔΕΦΑ Λτδ σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή οπουδήποτε αλλού κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου περιέρχεται στη ΔΕΦΑ.

(3) Υπό την προϋπόθεση λήψης σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης της ΔΕΦΑ Λτδ, οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένων μετοχών σε εταιρείες, και δικαιώματα και οποιεσδήποτε αρμοδιότητες και υποχρεώσεις έχει η ΔΕΦΑ Λτδ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, μεταβιβάζονται στη ΔΕΦΑ.

(4) Η ΔΕΦΑ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου αναλαμβάνει την εκπλήρωση οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης έχει αναληφθεί από τη ΔΕΦΑ Λτδ και αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα δυνάμει σύμβασης έχει η ΔΕΦΑ Λτδ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου της ΔΕΦΑ Λτδ για το σύνολο της σύμβασης.

(5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, οποιεσδήποτε άδειες κατέχει η ΔΕΦΑ Λτδ, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, αυτοδικαίως μεταβιβάζονται στη ΔΕΦΑ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(6) Οποιεσδήποτε αιτήσεις υποβλήθηκαν από τη ΔΕΦΑ Λτδ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν από τη ΔΕΦΑ.

(7) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής η οποία εκκρεμεί ή είχε δημιουργηθεί μεταξύ της ΔΕΦΑ Λτδ και οποιουδήποτε προσώπου συνεχίζεται ή ασκείται από ή κατά της ΔΕΦΑ.

(8) Ο διορισμός του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΦΑ Λτδ οι οποίοι υπηρετούν σε αυτήν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου συνεχίζει να ισχύει με τους ίδιους όρους μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας τους και ο εν λόγω πρόεδρος, αντιπρόεδρος και μέλη του διοικητικού συμβουλίου ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΦΑ που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(9) Οι υπάλληλοι οι οποίοι εργοδοτούνται στη ΔΕΦΑ Λτδ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου συνεχίζουν να εργοδοτούνται στη ΔΕΦΑ, εκτός εάν υποβάλλουν γραπτή ανέκκλητη δήλωση ότι δεν αποδέχονται τη μεταφορά των συμβάσεων εργασίας και των θέσεών τους στη ΔΕΦΑ, το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτούς των όρων εργασίας τους, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, ως ακολούθως:

(α) Διατηρούνται οι ίδιοι όροι εργασίας τους και τα δικαιώματα εργοδότησής τους ως αυτά καθορίζονταν στη σύμβαση εργασίας τους με τη ΔΕΦΑ Λτδ∙

(β) διατηρείται η συνδυασμένη μισθοδοτική τους κλίμακα και η υπηρεσία τους θεωρείται συνεχής για σκοπούς μισθοδοσίας∙

(γ) η περίοδος εργοδότησής τους στη ΔΕΦΑ Λτδ τεκμαίρεται ως προϋπηρεσία στη ΔΕΦΑ ίσης διάρκειας με όλα τα συνεπαγόμενα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των ωφελημάτων αφυπηρέτησης:

Νοείται ότι, η περίοδος εργοδότησης στη ΔΕΦΑ Λτδ για υπαλλήλους στους οποίους παραχωρήθηκαν ωφελήματα αφυπηρέτησης από τη ΔΕΦΑ Λτδ, δεν υπολογίζεται για σκοπούς συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στη ΔΕΦΑ∙ και

(δ) για σκοπούς επίλυσης διαφορών σε εργασιακά θέματα, θα ακολουθείται ο κώδικας εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(10) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (9), οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων που μεταφέρονται από τη ΔΕΦΑ Λτδ στη ΔΕΦΑ, οι οποίοι συμπλήρωσαν τριάντα (30) μήνες υπηρεσίας, καθώς και οι συμβάσεις υπαλλήλων που θα συμπληρώσουν τριάντα (30) μήνες, συνυπολογιζόμενης και της περιόδου εργοδότησής τους στη ΔΕΦΑ, λογίζονται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

(11) Οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων που μεταφέρονται από τη ΔΕΦΑ Λτδ στη ΔΕΦΑ δεν δύναται να τερματιστούν λόγω πλεονασμού δυνάμει των διατάξεων του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου.