Έκταση ευθύνης προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου και άλλων προσώπων

18.-(1) Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, έκαστο μέλος του διοικητικού συμβουλίου και οι λειτουργοί της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία συστήνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 41, δεν υπέχουν προσωπική αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τους ή για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε ή για οποιαδήποτε γνώμη την οποία εξέφρασαν ή για έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασαν κατά την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών.

(2) Ποινική δίωξη κατά του προέδρου ή του αντιπροέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΦΑ για ποινικό αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών ασκείται μόνο από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή με τη συγκατάθεσή του.