Μεταβίβαση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου

19.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να μεταβιβάζει στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, σε μέλος ή μέλη του, στον γενικό διευθυντή ή σε επιτροπές αποτελούμενες από μέλoς ή μέλη του και τον γενικό διευθυντή ή σε μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ την άσκηση οποιασδήποτε από τις διοικητικές εξουσίες τού παραχωρούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, για τέτοιο χρονικό διάστημα που καθορίζεται, κατά περίπτωση, από το διοικητικό συμβούλιο και με τους, κατά περίπτωση, προβλεπόμενους όρους.

(2) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις που η άσκηση της εξουσίας ενδέχεται vα φέρει το πρόσωπο στο oπoίo μεταβιβάζεται, είτε απευθείας είτε ως μέλους επιτροπής, αvτιμέτωπo με oικovoμικά ή άλλα συμφέρovτά τoυ.