Σκοπός της ΔΕΦΑ

4. Σκοπός της ΔΕΦΑ είναι η προμήθεια φυσικού αερίου στη Δημοκρατία, η διανομή και μεταφορά του εντός της Δημοκρατίας, καθώς και η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση όλων των αναγκαίων υποδομών για την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της.