Καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΔΕΦΑ

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, η ΔΕΦΑ δύναται να-

(α) κατασκευάζει, εκμεταλλεύεται και διαχειρίζεται σύστημα διανομής, σύστημα μεταφοράς και σύστημα αποθήκευσης φυσικού αερίου∙

(β) διαχειρίζεται σύστημα υγροποιημένου φυσικού αερίου·

(γ) διαχειρίζεται συνδυασμένο σύστημα φυσικού αερίου·

(δ) προμηθεύει φυσικό αέριο προς διάθεσή του στην εγχώρια αγορά∙

(ε) προάγει και ενθαρρύνει τη χρήση του φυσικού αερίου∙

(στ) εκτελεί άλλες εργασίες ή δραστηριότητες συναφείς με την αγορά φυσικού αερίου:

Νοείται ότι, όπου απαιτείται, η ΔΕΦΑ λαμβάνει προηγουμένως τις απαιτούμενες άδειες από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ή/και άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

(2) Η ΔΕΦΑ δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, να διεξάγει δραστηριότητες άλλες από τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) σε τομείς που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση και ανάπτυξη των περιουσιακών της στοιχείων, των τεχνικών της δυνατοτήτων, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας της.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ΔΕΦΑ, είτε μόνη της, είτε μέσω τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και υπό τέτοιους όρους, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να-

(α) αγοράζει, κατασκευάζει, ανακατασκευάζει, εγκαθιδρύει, συντηρεί και διαχειρίζεται εγκαταστάσεις και μηχανήματα, καθώς και τις υποδομές, τα κτίρια και εργοστάσια τα οποία χρησιμοποιούνται σχετικά με αυτά∙

(β) πωλεί, ενοικιάζει ή με άλλο τρόπο προμηθεύει εγκαταστάσεις και μηχανήματα και εγκαθιδρύει, επιδιορθώνει, συντηρεί ή μετακινεί τις εν λόγω εγκαταστάσεις και τα εν λόγω μηχανήματα.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ΔΕΦΑ δύναται, τηρουμένων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, να αποκτήσει οποιαδήποτε περιουσία θεωρεί αναγκαία ή κατάλληλη για τον σκοπό της κατασκευής, επέκτασης ή συντήρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης και μηχανημάτων και γενικά για την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.