Ετήσια έκθεση

40.-(1) Η ΔΕΦΑ λογοδοτεί για την εκτέλεση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της στον Υπουργό και για τον σκοπό αυτό, το ταχύτερο δυνατόν μετά τη λήξη κάθε έτους και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου, υποβάλλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια του απελθόντος έτους σύμφωνα με το εδάφιο (2):

Νοείται ότι, η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο του έτους που αντιστοιχεί στην περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία διορισμού του πρώτου διοικητικού συμβουλίου μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο αυτή αφορά.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) έκθεση περιέχει-

(α) ανασκόπηση των εξελίξεων σε σχέση με θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της ΔΕΦΑ∙

(β) γενική έκθεση των δραστηριοτήτων και έκθεση προόδου για το έτος∙ και

(γ) αναφορά σε τέτοια άλλα θέματα που κρίνονται αναγκαία.

(3) Η ΔΕΦΑ καταθέτει μέσω του Υπουργού αντίγραφο κάθε τέτοιας έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ενημέρωση.

(4) Η ΔΕΦΑ δημοσιεύει την ετήσια έκθεση κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του κοινού σε αυτήν και σε κάθε περίπτωση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της.