Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

41.-(1) Συστήνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της ΔΕΦΑ, η οποία υπόκειται διοικητικά στο διοικητικό συμβούλιο.

(2) Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν οδηγιών του διοικητικού συμβουλίου, διενεργεί ελέγχους ή έρευνες αναφορικά με τα πεπραγμένα οποιασδήποτε δραστηριότητας της ΔΕΦΑ και μετά το πέρας του ελέγχου ή της έρευνας συντάσσει έκθεση η οποία δυνατόν να περιλαμβάνει εισηγήσεις, και η οποία υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο προς λήψη απόφασης.

(3) Στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο ή την έρευνα προκύπτουν διοικητικές, πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις ενδεδειγμένες αποφάσεις σχετικά με τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος με γνώμονα το Σύνταγμα και οποιονδήποτε Νόμο και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση των διοικητικών, πειθαρχικών και/ή ποινικών ευθυνών.