Παύση προέδρου, αντιπροέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να παύσει τον πρόεδρο και/ή αντιπρόεδρο και/ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 9∙

(β) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης προς εχεμύθεια και της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου∙

(γ) σε περίπτωση καταδίκης για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα ή σε περίπτωση επιβολής της ποινής της φυλάκισης για την τέλεση οποιουδήποτε αδικήματος∙

(δ) σε περίπτωση κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης ή εάν εκδόθηκε κατ’ αυτού διάταγμα συνδίκου∙

(ε) κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Υπουργού, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται με τη σύμφωνη γνώμη επτά (7) τουλάχιστον μελών του, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και/ή του αντιπροέδρου.