Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αντιπρόεδρος» σημαίνει τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8·

«γενικός διευθυντής» σημαίνει τον γενικό διευθυντή της ΔΕΦΑ, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27·

«ΔΕΦΑ» σημαίνει τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, η οποία καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3·

«ΔΕΦΑ Λτδ» σημαίνει την ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λίμιτεδ», με αριθμό εγγραφής ΗΕ 213019·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«διοικητικό συμβούλιο» σημαίνει το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ, το οποίο συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«μέλος» σημαίνει μέλος του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8·

«o περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος» σημαίνει τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«πρόεδρος» σημαίνει τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8·

«προσωπικό της ΔΕΦΑ» σημαίνει-

(α) τους υπαλλήλους που διορίζονται στη ΔΕΦΑ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25∙

(β) τους υπαλλήλους που εργοδοτούνται από τη ΔΕΦΑ Λτδ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου με συμβάσεις εργασίας στη ΔΕΦΑ Λτδ και για τoυς οποίους ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 48∙

«ταμείο» σημαίνει το ταμείο το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 34·

«τηλεδιάσκεψη» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

(2) Όροι οι οποίοι δεν ορίζονται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο:

Νοείται ότι, οποιοσδήποτε όρος χρησιμοποιείται στον παρόντα Νόμο δεν δύναται να έχει διαφορετική έννοια από αυτή που αποδίδεται σε αυτόν από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο.

(3) Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, υπερισχύουν οι διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου.

(4) Στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.