Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022.