Διορισμός υπαλλήλων της ΔΕΦΑ

25.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τέτοιο αριθμό υπαλλήλων ο οποίος κρίνεται αναγκαίος, για να δύναται η ΔΕΦΑ να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές της, σε θέσεις για τις οποίες γίνεται πρόνοια στον προϋπολογισμό που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32.

(2) Οι υπάλληλοι της ΔΕΦΑ διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο μόνιμα, προσωρινά ή με σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 46.

(3) Οι Κανονισμοί που αφορούν τους υπαλλήλους της ΔΕΦΑ ρυθμίζουν και προβλέπουν τις διαδικασίες που διέπουν τον διορισμό, τους όρους υπηρεσίας και την προαγωγή των υπαλλήλων της, μαζί με τις κατηγορίες θέσεων, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης, τον πειθαρχικό κώδικα και την πειθαρχική εξουσία που ασκείται από τη ΔΕΦΑ.

(4) Τα γενικά καθήκοντα και οι ευθύνες κάθε θέσης και τα προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή αυτής καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας που καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(5) Η οργανική διάρθρωση της ΔΕΦΑ περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της.