Ευθύνη προσωπικού της ΔΕΦΑ

26. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, το προσωπικό της ΔΕΦΑ δεν υπέχει προσωπική αστική ευθύνη για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε ή για οποιαδήποτε γνώμη εξέφρασε, ή για έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασε, κατά την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών.