Υποχρέωση προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου

23.-(1) Η ΔΕΦΑ, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή πρόσωπο που διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο το οποίο ασκεί ή έχει ασκήσει δραστηριότητα στη ΔΕΦΑ σχετική με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ή οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ το οποίο λαμβάνει γνώση, ένεκα της θέσης του ή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικών με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ έχει υποχρέωση προς εχεμύθεια και προς τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του και να μην τις κοινοποιεί, παρά μόνο στην έκταση που η κοινοποίησή τους είναι αναγκαία δυνάμει Νόμου ή στα πλαίσια διοικητικής προσφυγής που αφορά την άσκηση των καθηκόντων του ή των αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ ή εφόσον συνιστούν στοιχεία αποδεικτικά της τέλεσης ποινικού ή πειθαρχικού αδικήματος ή διότι εντέλλεται από απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου να το πράξει ή όπως προβλέπεται από οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

(2) Το απόρρητο συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που η ΔΕΦΑ ή πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) λαμβάνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του δύναται να ανακοινωθούν μόνο σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή της αλλοδαπής ή σε οργανισμούς, εφόσον αναφέρονται σε θέματα που εμπίπτουν στις κατά νόμο αρμοδιότητές τους.

(3) Οι αρχές, οι οργανισμοί, οι σύνδεσμοι ή τα σώματα ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή προς τα οποία ανακοινώνονται εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

(4) Επιτρέπεται η ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) πρόσωπα-

(α) σε περίπτωση που η ΔΕΦΑ αποφασίσει ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαφάνειας επιβάλλεται να δημοσιοποιεί αυτούσια ή περιληπτικά οποιεσδήποτε αποφάσεις ή πορίσματά της λαμβάνει ή συντάσσει αντίστοιχα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας∙

(β) στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής ή άλλης δικαστικής διαδικασίας ή στο πλαίσιο διαιτησίας ή εξώδικου διακανονισμού, όπου η ΔΕΦΑ καλείται να προσκομίσει στοιχεία ή να δώσει μαρτυρία, ή κατά τη λήψη καταθέσεων σε ποινική ή πειθαρχική διαδικασία:

Νοείται ότι, η εν λόγω υποχρέωση της ΔΕΦΑ εκτείνεται σε οποιαδήποτε πρόσωπα ενεργούν εκ μέρους της ΔΕΦΑ κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου∙

(γ) σε περίπτωση που η ΔΕΦΑ προβεί σε καταγγελίες σε οποιεσδήποτε άλλες αρμόδιες αρχές, συνδέσμους, οργανισμούς ή σώματα στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή.