Συνεργασία της ΔΕΦΑ με αντίστοιχα πρόσωπα και οργανισμούς της αλλοδαπής

22.-(1) Η ΔΕΦΑ, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, δύναται να συνεργάζεται με αντίστοιχα αρμόδια πρόσωπα και/ή οργανισμούς της αλλοδαπής, να ανταλλάσσει τις αναγκαίες πληροφορίες και να προβαίνει στην εκ μέρους των προσώπων αυτών και/ή οργανισμών και για λογαριασμό τους συλλογή πληροφοριών και διερεύνηση θεμάτων που δυνατόν να προκύψουν από την εν λόγω συνεργασία.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, η ΔΕΦΑ δύναται να συνάπτει με τα αντίστοιχα αρμόδια πρόσωπα και/ή οργανισμούς της αλλοδαπής πρωτόκολλα συνεργασίας που να προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, την εκ μέρους τους και για λογαριασμό τους συλλογή πληροφοριών, μόνο εφόσον οι κοινοποιούμενες πληροφορίες καλύπτονται στο κράτος που εδρεύουν τα εν λόγω πρόσωπα και/ή οι οργανισμοί από εγγυήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες από οποιονδήποτε σχετικό Νόμο ισχύει στη Δημοκρατία.

(3) Οι ανταλλασσόμενες κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και η κοινοποίησή τους απαγορεύεται, εκτός εάν το αντίστοιχο αρμόδιο πρόσωπο και/ή ο οργανισμός της αλλοδαπής που τις κοινοποίησε, ρητά συγκατατίθεται και η κοινοποίηση γίνεται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους το εν λόγω πρόσωπο και/ή ο οργανισμός της αλλοδαπής έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

(4) Η ανακοίνωση από τη ΔΕΦΑ πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως σε αντίστοιχα αρμόδια πρόσωπα και/ή οργανισμούς της αλλοδαπής, δυνάμει του παρόντος άρθρου, διέπεται από τις διατάξεις που αφορούν το επαγγελματικό απόρρητο που προβλέπονται σε οποιονδήποτε Νόμο τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, η ΔΕΦΑ δύναται να συλλέγει πληροφορίες, να διερευνά θέματα που προκύπτουν από τη συλλογή πληροφοριών και να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια, ύστερα από αίτημα αντίστοιχου αρμόδιου προσώπου και/ή οργανισμού της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών που της παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(6) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου και/ή οποιασδήποτε σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και/ή εθνικής νομοθεσίας που αποσκοπεί στην εναρμόνιση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΔΕΦΑ δύναται να αρνείται να απαντήσει σε αίτημα παροχής πληροφοριών αντίστοιχου αρμόδιου προσώπου και/ή οργανισμού της αλλοδαπής ή να αρνείται να διερευνά θέματα που προκύπτουν από τη συλλογή πληροφοριών που ζητείται από το εν λόγω πρόσωπο και/ή οργανισμό, σε περίπτωση που-

(α) η ανακοίνωση των πληροφοριών ή η διερεύνηση θεμάτων που προκύπτει από τη συλλογή πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τα συμφέροντα της Δημοκρατίας∙

(β) έχουν ήδη ληφθεί νομικά μέτρα ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου της Δημοκρατίας για τα ίδια γεγονότα και για τα πρόσωπα αυτά έχει ήδη εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου για τα ίδια γεγονότα στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, στην ως άνω περίπτωση η ΔΕΦΑ ενημερώνει το αντίστοιχο αρμόδιο πρόσωπο και/ή οργανισμό για την εν λόγω δικαστική διαδικασία ή απόφαση.