Αγορά υπηρεσιών και ανάθεση εργασίας σε εμπειρογνώμονες

42.-(1) Τηρουμένης της σχετικής νομοθεσίας που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, η ΔΕΦΑ δύναται να-

(α) εξασφαλίζει υπηρεσίες σε θέματα τα οποία σχετίζονται με την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της και την εκτέλεση των καθηκόντων της ή με την προς τούτο εκπαίδευση του προσωπικού της∙ και

(β) προσλαμβάνει τέτοιους εμπειρογνώμονες ή συμβούλους ως ήθελε κρίνει αναγκαίο, για να τη βοηθούν στην άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της.

(2) Οποιεσδήποτε αμοιβές οφειλόμενες σε εμπειρογνώμονα ή σύμβουλο που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελούν μέρος των δαπανών της ΔΕΦΑ.