Εξουσίες της ΔΕΦΑ σε σχέση με απόκτηση, διάθεση και επένδυση περιουσίας

37. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου, η ΔΕΦΑ δύναται, προς εκπλήρωση των σκοπών της, να-

(α) αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο ακίνητη ή κινητή περιουσία για τις ανάγκες της∙

(β) αποδέχεται την παροχή χορηγιών από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς∙

(γ) τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, πωλεί, ανταλλάσσει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή διαθέτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία της και να υποθηκεύει ή επιβαρύνει την εν λόγω περιουσία για τις ανάγκες της, αφού ενημερώσει προηγουμένως την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού∙ και

(δ) μισθώνει ή εξασφαλίζει άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής περιουσίας για τις ανάγκες της:

Νοείται ότι, η ΔΕΦΑ δεν δύναται να δανείζεται, να εκδίδει ομόλογα ή άλλα αξιόγραφα ή να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους ή προκαταβολές χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.