Εξoυσία Δημoκρατίας όπως εγγυάται δάvεια της ΔΕΦΑ

38. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου, η Δημοκρατία δύναται vα εγγυηθεί, κατά τρόπov και υπό όρους που καθoρίζovται από το Υπουργικό Συμβούλιο, την πληρωμή του τόκου και/ή του κεφαλαίου δανείων που συνάπτει η ΔΕΦΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή τέτοιας εγγύησης είναι συμβατή με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων και τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και/ή του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου.