Θητεία προέδρου, αντιπροέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου

10.-(1) Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι τριάντα (30) μήνες.

(2) Πρόσωπο δύναται να διοριστεί ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου συνολικά για δύο (2) θητείες, συνεχόμενες ή μη, και σε τέτοια περίπτωση, η συνολική περίοδος των δύο (2) θητειών δεν δύναται να υπερβαίνει τους εξήντα (60) μήνες:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η θητεία προσώπου το οποίο διορίζεται στο διοικητικό συμβούλιο μετά από κένωση θέσης, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 11, είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών, επιτρέπεται ο επαναδιορισμός του για δύο (2) θητείες, συνεχόμενες ή μη.