Κένωση θέσης προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου

11.-(1) Η θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου κενούται σε περίπτωση-

(α) θανάτου του∙

(β) παραίτησής του, η οποία υποβάλλεται γραπτώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12∙

(γ) παύσης του από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13.

(2) Σε περίπτωση που η θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει σε διορισμό, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8, νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή μέλους, ανάλογα με την περίπτωση, για το υπόλοιπο της θητείας του απερχομένου.

(3) Σε περίπτωση που κενούνται έως και τέσσερις (4) από τις εννέα (9) θέσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου, αυτό δεν επηρεάζει μέχρι την πλήρωσή τους τη νόμιμη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου.