Προϋπολογισμός της ΔΕΦΑ

32.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, οποιαδήποτε δημοσιονομικά θέματα εμπίπτουν στις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου τυγχάνουν ρύθμισης με βάση τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

(2) Η ΔΕΦΑ έχει ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.

(3) Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΔΕΦΑ ετοιμάζεται από τη ΔΕΦΑ και υποβάλλεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(4) Ο προϋπολογισμός με τις τυχόν τροποποιήσεις του από το Υπουργικό Συμβούλιο κατατίθεται μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία κάθε έτους από τον Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ψήφισή του σε νόμο.

(5) Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα της ΔΕΦΑ για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους:

Νοείται ότι, για το πρώτο οικονομικό πρόγραμμα της ΔΕΦΑ, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, εφαρμόζεται ο τρέχων προϋπολογισμός της ΔΕΦΑ Λτδ, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όλα τα έξοδα σχετικά με το προσωπικό και τους συμβούλους της ΔΕΦΑ Λτδ.

(6) Σε περίπτωση μη έγκαιρης ψήφισης του προϋπολογισμού, η ΔΕΦΑ ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 168 του Συντάγματος.

(7) Ο γενικός διευθυντής ορίζεται ως ο ελέγχων λειτουργός στον εκάστοτε προϋπολογισμό της ΔΕΦΑ.