Εξουσίες Εντεταλμένων Επιθεωρητών

31.-(1) Οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές, οι οποίοι διορίζονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30, δύναται να απαιτούν όπως η ΔΕΦΑ τούς παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, και οποιαδήποτε έγγραφα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι απαραίτητα, κατά την κρίση τους, για την άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί σε αυτούς.

(2) Οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές δύναται να εισέρχονται σε υποστατικά εγκαταστάσεων και γραφείων της ΔΕΦΑ, κατά τη διάρκεια ωρών γραφείου και ωρών λειτουργίας, για να επιθεωρούν και εξετάζουν οποιεσδήποτε υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία.