Βεβαίωση πίστης και τήρησης εμπιστευτικότητας

47. Πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει καθήκοντα γενικού διευθυντή, μέλους του προσωπικού της ΔΕΦΑ, συμβούλου ή εμπειρογνώμονα της ΔΕΦΑ οφείλει, προτού αναλάβει τα καθήκοντά του, να υπογράψει και να δώσει προς το διοικητικό συμβούλιο οποιανδήποτε απαιτούμενη βεβαίωση πίστης και τήρησης εμπιστευτικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.