Συνεργασία της ΔΕΦΑ με άλλες αρχές στη Δημοκρατία

21.-(1) Με την επιφύλαξη του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ και/ή οποιασδήποτε ενωσιακής νομοθεσίας ή εθνικής νομοθεσίας αποσκοπεί στην εναρμόνιση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΔΕΦΑ δύναται να απευθύνεται σε άλλες κρατικές ή μη υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, για να της παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορίες, έγγραφα ή άλλα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

(2) Η διαβίβαση προς τη ΔΕΦΑ πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως αναφορικά με τρίτους, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, διέπεται από τις διατάξεις που αφορούν το επαγγελματικό απόρρητο που προβλέπονται σε οποιονδήποτε Νόμο.

(3) Η ΔΕΦΑ υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου για παροχή πληροφοριών και/ή διεξαγωγή έρευνας που αφορά στην άσκηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΦΑ.