Αδικήματα και ποινές

11. Πρόσωπο το οποίο-

(α) εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό να εκτελέσει τις εξουσίες και τα καθήκοντά του, όπως αυτά καθορίζονται στον παρόντα Νόμο·

(β) εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση του επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή ή/και από εξουσιοδοτημένο λειτουργό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στην αρμόδια αρχή ή/και σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε βοήθεια ή/και πληροφορία η οποία εύλογα ήθελε ζητηθεί για σκοπούς εκπλήρωσης καθηκόντων που ανατίθενται σε αυτούς δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(δ) εν γνώσει του παρέχει στην αρμόδια αρχή ή/και σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε πληροφορία η οποία είναι ανακριβής ή/και λανθασμένη. ή

(ε)παραβιάζει υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού ή/και κατ’ εξουσιοδότηση πράξης·

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση-

(αα) πρώτης καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές· και

(ββ) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξήντα χιλιάδες ευρώ (€60.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.