Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου ο οποίος φέρει την ευθύνη εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, του Κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισμού πράξεων στη Δημοκρατία∙

«ελαστικά επίσωτρα» ή «ελαστικά» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «ελαστικά κατηγοριών C1, C2 και C3» από το άρθρο 3 του Κανονισμού·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4, για να ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5∙

«Κανονισμός» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2020/740 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2020 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες παραμέτρους, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009»∙

«Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ»∙

«κατ’ εξουσιοδότηση πράξη» σημαίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13 του Κανονισμού·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

(2) Όροι που δεν καθορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον Κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

(3) Στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς-

(α) οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενό του ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών προκύπτει διαφορετική έννοια.

(β) οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη της Δημοκρατίας σημαίνει τον εν λόγω νόμο ή την εν λόγω κανονιστική διοικητική πράξη, όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενό του ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών προκύπτει διαφορετική έννοια.