Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται αναφορικά με ελαστικά επίσωτρα των κατηγοριών C1, C2 και C3 που διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία.