Επιτροπή Διαμερίσματος

70.-(1) Για κάθε δημοτικό διαμέρισμα του νέου δήμου συστήνεται Επιτροπή Διαμερίσματος, μία για κάθε δημοτικό διαμέρισμα, η οποία αποκτά την ονομασία του οικείου δημοτικού διαμερίσματος.

(2) Μέλη της Επιτροπής Διαμερίσματος είναι ο αντιδήμαρχος που αναδεικνυεται από το οικείο δημοτικό διαμέρισμα και όλοι οι σύμβουλοι που εκλέγονται σε αυτό:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Διαμερίσματος είναι τουλάχιστον πενταμελής και, σε περίπτωση που στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα έχουν εκλεγεί λιγότεροι των πέντε (5) συμβούλων, αναλαμβάνουν ως μέλη στην εν λόγω επιτροπή οι ακολουθούντες στην κατάταξη των αποτελεσμάτων της εκλογής και μη εκλεγέντες στο εν λόγω διαμέρισμα υποψήφιοι σύμβουλοι, κατά σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν, νοουμένου ότι υπάρχουν τέτοιοι υποψήφιοι:

Νοείται περαιτέρω ότι, στις συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο διευθυντής, καθώς και δημοτικοί υπάλληλοι που συνεπικουρούν το έργο της.

(3) Η Επιτροπή Διαμερίσματος εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων των δήμων, στο μέτρο που αφορούν το δημοτικό διαμέρισμα, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

(α) Την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος,

(β) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στο δημοτικό διαμέρισμα, με κριτήριο τη συμβολή τους στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,

(γ) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που ευρίσκονται στην περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος,

(δ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής και τη διατύπωση γνώμης όταν εξετάζονται άδειες οικοδομής και διαχωρισμοί ακινήτων,

(ε) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής του δημοτικού διαμερίσματος,

(στ) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής του δημοτικού διαμερίσματος,

(ζ) την εκτέλεση νέων έργων, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

(η) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής του δημοτικού διαμερίσματος και την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους δημότες και την περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος,

(θ) την προώθηση του εθελοντισμού και της συνεργασίας με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του δημοτικού διαμερίσματος, και

(ι) για οποιοδήποτε άλλο θέμα γενικής αρμοδιότητας που τους αφορά στο τοπικό επίπεδο του διαμερίσματος.

(4) Ο αντιδήμαρχος του οικείου δημοτικού διαμερίσματος, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συνεδρίαση, διαβιβάζει στον δήμαρχο απόσπασμα των πρακτικών της επιτροπής, το οποίο περιλαμβάνει κάθε εισήγησή της χωριστά.