Επιτροπή Ελέγχου

71.-(1) Η Επιτροπή Ελέγχου έχει αρμοδιότητα-

(α) ενημέρωσης του συμβουλίου για τα αποτελέσματα του ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών,

(β) παρακολούθησης της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβολής συστάσεων ή προτάσεων για τη διασφάλιση της ακεραιότητάς της,

(γ) παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης των κινδύνων του δήμου, καθώς και των εργασιών της μονάδας εσωτερικού ελέγχου του δήμου που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109,

(δ) παρακολούθησης του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(2) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλονται στο συμβούλιο για έγκριση.