Εργοδότηση ωρομίσθιου προσωπικού

84. Το συμβούλιο καταρτίζει τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τον δήμαρχο και δύο (2) συμβούλους, η οποία δύναται να εργoδoτεί, με τα τρέχοντα ημερομίσθια, οποιοδήποτε ωρομίσθιο προσωπικό είναι αναγκαίο για την υπηρεσία τoυ δήμου και για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας για την οποία υφίσταται πρόvoια στον τρέχοντα προϋπολογισμό, όπως αυτός εγκρίθηκε από το συμβούλιο:

Νοείται ότι, η διαδικασία πλήρωσης θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού διεξάγεται με βάση τους όρους που εκάστοτε καθορίζονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή και εγκρίνονται από το συμβούλιο:

Νοείται περαιτέρω ότι, το συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει, για τον ίδιο σκοπό και στη βάση των καθορισμένων από τη Διαχειριστική Επιτροπή όρων, τη λειτουργία επιτροπής, με μέλη τον διευθυντή και δύο (2) άλλους ανώτερους λειτουργούς του δήμου, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο.