Διευθυντής

83. Ο διευθυντής διορίζεται από το συμβούλιο σύμφωνα με δημοτικούς κανονισμούς και ασκεί, σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του δήμου, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Υπέχει ευθύνη έναντι του δημάρχου για την οργάνωση, τη διοίκηση, τον συντονισμό, την εποπτεία και την αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων και υπηρεσιών του δήμου,

(β) έχει την ευθύνη-

(i) εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δημοτικών κανονισμών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων Νόμων και Κανονισμών που ρυθμίζουν αρμοδιότητες του δήμου,

(ii) εξέτασης των υποθέσεων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του δήμου και την υποβολή εισηγήσεων ή/και τη λήψη αποφάσεων για την επίλυσή τους, ανάλογα με την περίπτωση,

(iii) εποπτείας της τήρησης και φύλαξης των πρακτικών των συνεδριάσεων του συμβουλίου, της διεκπεραίωσης των αποφάσεών του και της διεκπεραίωσης της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας,

(iv) ετοιμασίας του προσχεδίου του ετήσιου προϋπολογισμού του δήμου, και

(v) υποβολής εισηγήσεων σχετικά με τον προγραμματισμό έργων ανάπτυξης και προόδου του δήμου και στο πλαίσιο αυτό εκφράζει τις απόψεις του προς το συμβούλιο και τον δήμαρχο, για σκοπούς επίλυσης διαφόρων προβλημάτων και αναγκών του δήμου,

(γ) παρίσταται κατά τις συνεδρίες του συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μεριμνώντας για την παροχή διοικητικής συνδρομής και τεχνικής υποστήριξης στο συμβούλιο, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών για σκοπούς τήρησης των πρακτικών,

(δ) επιλαμβάνεται προβλημάτων και παραπόνων του κοινού, και

(ε) έχει υπό τη φροντίδα και φύλαξή του και είναι υπεύθυvoς για τα έγγραφα και τα αρχεία τoυ δήμου, περιλαμβανομένων όλων των πρακτικών των συνεδριάσεων τoυ συμβουλίου και των επιτροπών του, τα οποία φυλάσσει, όπως το συμβούλιο ήθελε καθορίσει:

Noείται ότι, o διευθυντής δύναται, κατόπιν εγκρίσεως τoυ δημάρχου, να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε άλλο δημοτικό υπάλληλo να ενεργεί εκ μέρους του για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων οποιασδήποτε επιτροπής.