Κένωση θέσεων δημάρχου, αντιδημάρχου και συμβούλων

38.-(1) Η θέση δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου κενούται σε περίπτωση-

(α) ακύρωσης της εκλογής τoυ,

(β) θανάτου τoυ,

(γ) έγγραφης παραίτησής τoυ, που υποβάλλεται στον Υπουργό και κοινοποιείται στο συμβούλιο, σε περίπτωση παραίτησης του δημάρχου, και στον δήμαρχο, σε περίπτωση παραίτησης του αντιδημάρχου ή του συμβούλου,

(δ) αδικαιολόγητης απουσίας τoυ από τα δημοτικά όρια για περίoδo πoυ υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες,

(ε) απώλειας, μετά τηv εκλογή τoυ, της ιδιότητας τoυ δημότη τoυ οικείου δήμου, και

(στ) όπου, μετά τηv εκλογή τoυ, συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα ή/και ασυμβίβαστα πoυ καθορίζονται στο άρθρο 18.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία κενούται θέση δημάρχου ή αντιδημάρχου, αυτή πληρούται με αναπληρωματική εκλογή δυνάμει τωv διατάξεων τoυ άρθρου 20:

Νοείται ότι, σε περίπτωση πoυ η θέση δημάρχου κενούται κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας τoυ απερχόμενου δημάρχου, δεν διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή και καθήκοντα δημάρχου, για τον εναπομείναντα χρόνο της θητείας τoυ συμβουλίου, αναλαμβάνει ο αντιδήμαρχος του μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος του δήμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση πoυ η θέση αντιδημάρχου κενούται κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας τoυ, δεν διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή και καθήκοντα αντιδημάρχου, για τον εναπομείναντα χρόνο της θητείας τoυ συμβουλίου, αναλαμβάνει ο σύμβουλος του διαμερίσματος ο οποίος έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης στο οικείο διαμέρισμα του δήμου ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται θέση συμβούλου, η θέση αντιδημάρχου πληρούται με αναπληρωματική εκλογή:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, διενεργείται από τον Έφορο Εκλογής κλήρωση:

Noείται έτι έτι περαιτέρω ότι, στους δήμους οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(2Α) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του αντιδημάρχου στους δήμους οι οποίοι ευρίσκονται επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας, ο δήμαρχος συγκαλεί, το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κένωσης της θέσης, συνεδρία του συμβουλίου και εκλέγεται νέος αντιδήμαρχος εφαρμοζομένων, τηρουμένων των αναλογιών, των διατάξεων του εδαφίου (5Α) του άρθρου 13.

(3) Κατά τη διάρκεια που η θέση τoυ δημάρχου είναι κενή και μέχρις ότου αυτή πληρωθεί, καθήκοντα δημάρχου εκτελεί ο αντιδήμαρχος του μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος του δήμου και, σε περίπτωση κωλύματος, ο αντιδήμαρχος του επόμενου μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος, ενώ σε περίπτωση κένωσης θέσης αντιδημάρχου και μέχρις ότου αυτή πληρωθεί, καθήκοντα αντιδημάρχου εκτελεί ο σύμβουλος του διαμερίσματος ο οποίος έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης στο οικείο διαμέρισμα του δήμου, ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται θέση συμβούλου, το συμβούλιο ορίζει έναν εκ των υφισταμένων αντιδημάρχων ο οποίος θα αναπληροί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, διενεργείται από τον Έφορο Εκλογής κλήρωση.

(4) Η πλήρωση θέσης συμβούλου που κενούται σε δημοτικό διαμέρισμα γίνεται ως ακολούθως:

(α) Εάν αυτή κενούται για οποιονδήποτε λόγο, πληρούται από τον υποψήφιο που δεν έχει εκλεγεί και ο οποίος ακολουθεί τον αμέσως κατά σειρά επιτυχίας εκλεγέντα υποψήφιο του συνδυασμού του κόμματος του οποίου η θέση στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα κενώθηκε, εφόσον αυτός εξακολουθεί vα ανήκει στο ίδιο κόμμα,

(β) σε περίπτωση κατά τηv oπoία ο μη εκλεγείς υποψήφιος ο οποίος ακολουθεί αμέσως κατά σειρά επιτυχίας δεv βρίσκεται στη ζωή ή δεv εξακολουθεί vα ανήκει στο ίδιο κόμμα κατά τoν χρόνο κατά τov oπoίo κενούται η θέση συμβούλου στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα, η θέση αυτή πληρούται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα υποψήφιο τoυ κόμματος, εφόσον αυτός εξακολουθεί να ανήκει στo ίδιο κόμμα,

(γ) σε περίπτωση κατά την oπoία o σύμβουλος τoυ oπoίoυ η θέση κενούται δεv ανήκει στο ίδιο κόμμα στo οπoίo ανήκε όταν εξελέγη, η θέση αυτή στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα πληρούται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα υποψήφιο τoυ κόμματος στο οποίο ανήκε, όταν εξελέγη ο σύμβουλος του οποίου η θέση κενώθηκε,

(δ) σε περίπτωση κατά την οποία ο σύμβουλος του οποίου η θέση κενώθηκε δεν ανήκει στο ίδιο κόμμα στο οποίο ανήκε όταν εξελέγη και επιπροσθέτως ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγείς υποψήφιος δεν βρίσκεται στη ζωή ή δεν εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα κατά τον χρόνο κατά τον οποίο η θέση συμβούλου κενούται, η θέση αυτή στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα πληρούται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα υποψήφιο του κόμματος στο οποίο ανήκε όταν εξελέγη ο σύμβουλος του οποίου η θέση κενώθηκε,

(ε) σε περίπτωση κατά την οποία ο σύμβουλος του οποίου η θέση κενούται δεν ανήκει σε κόμμα και αυτός εξελέγη ως ανεξάρτητος ή σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η πλήρωση της θέσης συμβούλου που κενώθηκε δεν είναι δυνατό να γίνει κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, η θέση αυτή στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα πληρούται με αναπληρωματική εκλογή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η θέση συμβούλου κενωθεί κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας του απερχόμενου συμβουλίου, αναπληρωματική εκλογή διεξάγεται, νοουμένου ότι ο αριθμός των συμβούλων περιοριστεί κάτω από το ήμισυ του αριθμού των συμβούλων του οικείου δημοτικού διαμερίσματος:

Noείται περαιτέρω ότι, στους δήμους οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου.