Εποπτεία

117. Ο Υπουργός, ασκώντας καθηκόντως εποπτεία επί των δήμων, εάν, έπειτα από σχετική έρευνα, διαπιστώσει ότι όργανο του δήμου αμελεί ή παραλείπει να εκπληρώσει τα καθήκοντα που καθορίζει ο παρών Νόμος ή οποιοσδήποτε άλλος Νόμος ή Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτών ή ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεών τους, καλεί το εν λόγω όργανο σε συμμόρφωση εντός τακτής προθεσμίας και, σε περίπτωση που το όργανο του δήμου εμμένει στην έκδηλα παράνομη συμπεριφορά του, ο Υπουργός δύναται να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει την παράνομη απόφαση ή/και, ανάλογα με την περίπτωση, να διατάξει τη νόμιμη εκτέλεση παράνομης παράλειψης:

Νοείται ότι, η άσκηση εποπτείας αφορά αποκλειστικά την τήρηση της αρχής της νομιμότητας στη λειτουργία των δήμων και δεν δύναται να συνιστά έλεγχο σκοπιμότητας ή να εμποδίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ελεύθερη δράση των δήμων.