Ευθύνες ελεγχόντων λειτουργών

116.-(1) Οι ελέγχοντες λειτουργοί, μεταξύ άλλων-

(α) έχουν την ευθύνη υλοποίησης του οικείου προϋπολογισμού στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει-

(i) την αρχή της οικονομίας·

(ii) την αρχή της αποδοτικότητας· και

(iii) την αρχή της αποτελεσματικότητας,

(β) ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του προϋπολογισμου του δήμου και δυνάμει γενικών και ειδικών κανονισμών, διατάξεων και οδηγιών που εκδίδονται εκάστοτε από το συμβούλιο,

(γ) έχουν την ευθύνη της είσπραξης των εσόδων του δήμου και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη είσπραξή τους,

(δ) λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η είσπραξη καθορισμένων τελών και φορολογιών,

(ε) λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η είσπραξη των καθυστερημένων εσόδων,

(στ) εξουσιοδοτούν τη διενέργεια δαπανών μόνο όταν υπάρχουν ανάλογες πιστώσεις και μόνο μέσα στα όρια των προβλεπόμενων κονδυλίων του οικείου προϋπολογισμού.

(2)(α) Ελέγχων λειτουργός ή/και οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος ο οποίος ασκεί έλεγχο επί των δαπανών, και εξουσιοδοτεί γραπτώς τη διενέργεια δαπάνης κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), καθώς και ο αρμόδιος για την πληρωμή υπάλληλος, διαπράττουν αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκεινται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή και στις δύο αυτές ποινές.

(β) Ο ελέγχων λειτουργός ή/και οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος, που αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και ο αρμόδιος για την πληρωμή υπάλληλος, έχουν αστική ευθύνη για κάθε πληρωμή η οποία διενεργείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των σχετικών Κανονισμών.

(γ) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, κάθε έλλειμμα χρημάτων, αξιών ή υλικού, που διαπιστώνεται με την καθορισμένη διαδικασία, όπως αυτή προβλέπεται σε Κανονισμούς ή σε εγκυκλίους, αναπληρώνεται από τον ελέγχοντα λειτουργό ως αποτέλεσμα των οδηγιών ή ενεργειών του οποίου προέκυψε το έλλειμμα αυτό.

(δ) Κάθε έλλειμμα υλικού καταλογίζεται στον ελέγχοντα λειτουργό ή/και στον κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπό του σε χρήμα, με βάση την τρέχουσα τιμή κατά τον καταλογισμό, η δε τιμή αυτή προσδιορίζεται από τον δήμαρχο σε συνεννόηση με τον Δημοτικό Ταμία.

(ε) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως έλλειμμα λογίζεται και κάθε πληρωμή που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ελέγχοντος λειτουργού, η οποία διενεργείται καθ’ υπέρβαση της εξουσίας που του χορηγήθηκε.