Κατάθεση και ανάληψη χρημάτων

98.-(1) Όλα τα χρήματα που ανήκουν σε δήμο και τα χρήματα που εισπράττονται για ή πρoς όφελος δήμου κατατίθενται αμέσως στον λογαριασμό τoυ δήμου σε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα καθοριζόμενο από το συμβούλιο:

Νοείται ότι, το συμβούλιο δύναται, από καιρού εις καιρόν, να εξουσιοδοτεί τον Δημοτικό Ταμία να κατακρατεί επαρκές ποσό για τις ημερήσιες δαπάνες τoυ συμβουλίου.

(2) Κανένα χρηματικό ποσό δεν αποσύρεται από τον λογαριασμό δήμου σε οποιοδήποτε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, παρά μόνο με επιταγή ή έμβασμα που υπογράφεται και προσυπογράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ άρθρου 97 ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει το συμβούλιο.