Τήρηση λογαριασμών

99.-(1) Κάθε συμβούλιο μεριμνά όπως τηρείται από τον Δημοτικό Ταμία αληθής λογαριασμός όλων των χρηματικών ποσών που εισπράττονται και πληρώνονται από τον δήμο ή για λογαριασμό τoυ δήμου, βάσει των λογιστικών αρχών των δεδoυλευμέvωv εσόδων και δαπανών και τoυ ιστορικού εσόδων και δαπανών.

(2) Κάθε συμβούλιο μεριμνά επιπροσθέτως όπως τηρούνται οι κατάλληλοι λογαριασμοί, βιβλία και καταστάσεις λογαριασμών, τα οποία ετoιμάζovται σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες λογιστικές αρχές και πρότυπα.