Ίδρυση και σύσταση δήμων

3.-(1) Με τον παρόντα Νομο ιδρύονται και συστήνονται δήμοι, με καθορισμένη έδρα, οι οποίοι αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα όπως καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (3) και των οποίων τα δημοτικά όρια συμπίπτουν με την εξωτερική περιφέρεια των ορίων των όμορων δήμων και κοινοτήτων:

Νοείται ότι, με απόφαση του Υπουργού, δύναται να αποτελούν δημοτικά διαμερίσματα περιοχές βελτιώσεως οι οποίες υφίσταντο δυνάμει του καταργηθέντος περί Χωρίων (Διοίκηση και Βελτίωση) Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η εδαφική έκταση του υπό σύσταση δημοτικού διαμερίσματος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού σε εδάφη του πρώην ομώνυμου Συμβουλίου Βελτιώσεως:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, απαιτείται όπως διασφαλίζεται η εδαφική συνέχεια των εντασσόμενων στον νέο δήμο περιοχών.

(2) Τα δημοτικά διαμερίσματα που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) αντιστοιχούν σε υφιστάμενους κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου δήμους, δυνάμει των διατάξεων του περί Δημων Νόμου, ο οποίος με τον παρόντα Νόμο καταργείται, ή/και υφιστάμενες κατά την εν λόγω ημερομηνία κοινότητες, δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου:

Νοείται ότι, οποιοσδήποτε δήμος ο οποίος κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου δεν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξακολουθεί να λειτουργεί ως δήμος με τη μορφή που συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος νόμου.

(3) Με βάση τον παρόντα Νόμο, ιδρύονται οι νέοι δήμοι, οι οποίοι αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Ι, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Τοπωνυμίων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμου.