Δήμοι επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας

4. Οι δήμοι οι οποίοι ευρίσκονται επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας και οι οποίοι έχουν συσταθεί με βάση τις διατάξεις προγενέστερων του παρόντος Νόμου νομοθεσιών ή/και του καταργηθέντος νόμου εξακολουθούν να υφίστανται ως δήμοι χωρίς τη συνένωσή τους με άλλους δήμους και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.