Ετοιμασία και έγκριση προϋπολογισμού

93.-(1) Ο ετήσιος προϋπολογισμός τoυ δήμου ετοιμάζεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή και, αφού εγκριθεί από το συμβούλιο, υποβάλλεται για έγκριση στov Υπουργό, τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων:

(α) Ο προϋπολογισμός εκάστου δήμου είναι ενιαίος,

(β) το συμβούλιο, με απόφασή του, καθορίζει κάθε έτος το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού δαπανών του επόμενου έτους εκάστου εκ των δημοτικών διαμερισμάτων και, προς διασφάλιση τούτου, έκαστος δήμος, με απόφαση του συμβουλίου του, δεσμεύει τους διαθέσιμους πόρους, πλην αυτών που αφορούν τις λειτουργικές του δαπάνες, για την εκτέλεση έργων των δημοτικών διαμερισμάτων αναλογικά με τον πληθυσμό τους και τις ανάγκες που εκάστοτε προκύπτουν:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που παρατηρούνται αδιάθετες πιστώσεις σε αναπτυξιακά έργα σε διαμέρισμα ή διαμερίσματα του δήμου, με την έγκριση του συμβουλίου, δύναται να μεταφερθούν πιστώσεις σε οποιοδήποτε αναπτυξιακό έργο άλλου διαμερίσματος το οποίο παρουσιάζει έλλειψη πιστώσεων,

(γ) η οικεία Επιτροπή Διαμερίσματος καταρτίζει προσχέδιο του προϋπολογισμού του δημοτικού διαμερίσματος για το επόμενο οικονομικό έτος και ο προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) και το προσχέδιο αυτό συνοδεύεται από επεξηγηματικό σημείωμα, στο οποίο αιτιολογούνται οι δαπάνες, και αποστέλλεται εγκαίρως στο συμβούλιο,

(δ) το προσχέδιο προϋπολογισμού των δημοτικών διαμερισμάτων, όπως τελικά διαμορφώνεται, εντάσσεται στο προσχέδιο προϋπολογισμού του δήμου και στον προϋπολογισμό του δήμου περιλαμβάνονται ειδικά κεφάλαια για κάθε δημοτικό διαμέρισμα,

(ε) το προσχέδιο προϋπολογισμού του δημοτικού διαμερίσματος συνοδεύεται με απόφαση στην οποία περιλαμβάνεται το τεχνικό πρόγραμμα του δημοτικού διαμερίσματος και το συνολικό προϋπολογισθέν κόστος του προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε για κάθε δημοτικό διαμέρισμα βάσει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.

(2) Εάν o ετήσιος προϋπολογισμός δήμου δεν έχει εγκριθεί από τον Υπουργό μέχρι την έναρξη τoυ oικovoμικoύ έτους στο oπoίo αναφέρεται, ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα, να εξουσιοδοτήσει τη διενέργεια από το δημοτικό ταμείο οποιασδήποτε απαιτούμενης δαπάνης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τov έναν (1) μήνα κάθε φορά και εν πάση περιπτώσει τους δύο (2) μήνες συνολικά, εφόσov το θεωρήσει αναγκαίο για τη συνέχιση των υπηρεσιών που προβλέπονται στον πρoϋπoλoγισμό, μέχρι την εκπvoή της περιόδου αυτής:

Νοείται ότι, η δαπάνη που διενεργείται για υπηρεσία με την εξουσιοδότηση που αναφέρεται πιο πάνω δεν υπερβαίνει το αvαλoγoύv για την περίοδο αυτή ποσό το oπoίo εγκρίθηκε για την εν λόγω υπηρεσία με τον προϋπολογισμό τoυ προηγούμενου oικovoμικoύ έτους.

(3)(α) Ο προϋπολογισμός υλοποιείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και σύμφωνα με την εκάστοτε εγκύκλιο προϋπολογισμού ή άλλες οδηγίες που εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών.

(β) Το συμβούλιο εποπτεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα την υλοποίηση του προϋπολογισμού του δήμου και ανά εξάμηνο ενημερώνει τον Υπουργό για την υλοποίηση του.

(γ) Το συμβούλιο δύναται να παραχωρεί έγκριση για μεταφορά πιστώσεων από ομάδα δαπανών σε άλλη, νοουμένου ότι-

(i) η μεταφορά δεν γίνεται μεταξύ κεφαλαιουχικών και τρεχουσών δαπανών,

(ii) η μεταφορά δεν προέρχεται από εξοικονομήσεις στις αποδοχές προσωπικού ή άλλες παροχές που αφορούν το προσωπικό:

Νοείται ότι, οι υπερβάσεις δαπανών που αφορούν μισθολογικά ωφελήματα, όπως επιδομάτων, υπερωριών και άλλων, καλύπτονται από την ολική πρόνοια της ομάδας των μισθών, κατόπιν έγκρισης του συμβουλίου,

(iii) οι μεταφορές δεν εμποδίζουν την υλοποίηση του προϋπολογισμού και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν τις συνολικές δαπάνες της κάθε ομάδας δαπανών.

(δ) Όταν το συμβούλιο προτίθεται να αναθεωρήσει τον προϋπολογισμό του δήμου κατά τη διάρκεια του οικονομικου έτους, ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 92, υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό και επιπροσθέτως πρέπει να τύχει της έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών.

(4)(α) Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού, κάθε δήμος υποβάλλει στον Υπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών προβλέψεις για τα έσοδα και τις δαπάνες, με τριμηνιαία ανάλυση για όλο το οικονομικό έτος, μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του οικονομικού έτους ή μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται του μήνα έγκρισης του προϋπολογισμού.

(β) Κάθε δήμος υποβάλλει στον Υπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών, σε χρόνο που καθορίζει ο Υπουργός, μηνιαία έκθεση προϋπολογισμού, η οποία περιλαμβάνει-

(i) επικαιροποιημένες προβλέψεις εσόδων και δαπανών για το υπόλοιπο οικονομικό έτος,

(ii) τις πραγματικές εισπράξεις και πληρωμές, για κάθε έναν από τους προηγούμενους μήνες του οικονομικού έτους, και

(iii) οποιαδήποτε άλλα στοχεία δύναται να ζητηθούν από τον Υπουργό.

(γ) Ο Υπουργός δύναται να καθορίζει τη μορφή, τις διαδικασίες και τις μεθόδους που αφορούν την ετοιμασία και την υποβολή των προβλέψεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) και της μηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β).

(5) Αντίγραφο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε δήμου αποστέλλεται στον Γενικό Ελεγκτή και στη Βουλή των Αvτιπρoσώπωv.

(6) Ο Υπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών δύνανται να καθορίζουν περαιτέρω προϋποθέσεις ή κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.