Ετήσιος προϋπολογισμός

92.-(1) Ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε δήμου ετοιμάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμου και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός, συνάδει με το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής και τη σχετική εγκύκλιο για τον προϋπολογισμό των δήμων και υποβάλλεται, μέχρι την 31η Οκτωβρίου τoυ έτους πριν από την έναρξη τoυ oικovoμικoύ έτους στο oπoίo αvαφέρεται, για έγκριση από το συμβούλιο και τον Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.

(2) Κάθε δήμος ετοιμάζει μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο, στο οποίο αναλύονται οι πρωταρχικοί στόχοι και οι στρατηγικές για επίτευξή τους και το οποίο υλοποιείται μέσω του προϋπολογισμού του, μαζί με κύριους δείκτες απόδοσης και επίδοσης σε τέτοια μορφή και με τέτοιο τρόπο όπως καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

(3) Το συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία ετήσιας έκθεσης κινδύνων, σύμφωνα με την εκάστοτε εγκύκλιο που εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομικών, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται οι πιθανοί κίνδυνοι που επηρεάζουν την υλοποίηση της στρατηγικής του δήμου και κατά συνέπεια την υλοποίηση του προϋπολογισμού του, η εν λόγω δε έκθεση περιλαμβάνει την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τον τρόπο χειρισμού των κινδύνων, χρονοδιάγραμμα μείωσης ή εξάλειψης εκάστου κινδύνου, καθώς και εκτίμηση των αποτελεσμάτων μετά τη λήψη μέτρων και συνοδεύει το στρατηγικό σχέδιο και τον προϋπολογισμό του δήμου:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να ζητεί οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, στοιχεία και επεξηγήσεις σχετικά με τους κινδύνους που αναφέρονται στην έκθεση.

(4) Η έγκριση του προϋπολογισμού από τον Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, αποτελεί πράξη με την οποία διαπιστώνεται αποκλειστικά και μόνο ότι ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός και, εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί́ ότι-

(α) δεν έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό οι δαπάνες ή τα έσοδα που επιβάλλονται δυνάμει νόμου,

(β) έχουν περιληφθεί έσοδα τα οποία δεν προβλέπονται δυνάμει νόμου,

(γ) το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους,

(δ) το ύψος της μισθολογικής δαπάνης για πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στον δήμο υπερβαίνει το όριο του σαράντα τοις εκατόν (40%) του συνόλου των πάσης φύσεως δαπανών του δήμου, το οποίο, με έγκριση του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών δύναται να υπερβεί το ποσοστό αυτό εντός μεταβατικού σταδίου που λήγει την 1η Ιανουαρίου 2028 με δυνατότητα παράτασης του μεταβατικού σταδίου αυτού, η οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη συνολικά,

ο Υπουργός καλεί το συμβούλιο να αναθεωρήσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό και να τον υποβάλει εκ νέου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημέρων:

Νοείται ότι, ο έλεγχος του προϋπολογισμού του δήμου, κατά το στάδιο της έγκρισής του, δεν δύναται να επεκτείνεται πέραν της διαπίστωσης των πιο πάνω στοιχείων και δεν δύναται να αποτελεί έλεγχο σκοπιμότητας επί της κατανομής των δαπανών του δήμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) δεν εφαρμόζονται στους δήμους υπό τουρκική κατοχή που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 4.