Εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας δήμου

101.-(1) Ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει σε δήμο, η οποία δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή εθίμου απαιτείται όπως εγγραφεί στα βιβλία τoυ επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου εγγράφεται επ’ ovόματι τoυ δήμου.

(2) Με την υποβολή αίτησης για εγγραφή οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας επ’ ovόματι δήμου ή για εκτέλεση στο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο οποιασδήποτε απαιτούμενης πράξης ή ενέργειας, ο δήμαρχος, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς ειδικά για τον σκοπό αυτόν, είναι ο νόμιμος πληρεξούσιος του δήμου.

(3) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για εγγραφή που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου, κατατίθεται στov επαρχιακό κτηματολογικό λειτουργό έγγραφη ειδοποίηση υπογεγραμμένη από τoν δήμαρχο, στην οποία αναφέρεται μία διεύθυνση ως η διεύθυνση επίδοσης τoυ δήμου και η επίδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης ή εγγράφων στη διεύθυνση αυτή θεωρείται ως επαρκής επίδοση της ειδοποίησης αυτής στον δήμο.

(4) Με την υποβολή αίτησης για εγγραφή οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία κατέχεται για λογαριασμό τoυ δήμου και την εγγραφή της περιουσίας αυτής στο όνομα του δήμου αυτού, o επαρχιακός κτηματολογικός λειτουργός δύναται vα προβεί στην εν λόγω εγγραφή με την προσαγωγή σε αυτόν πιστοποιητικού τoυ δημάρχου ότι η ιδιοκτησία είναι ιδιοκτησία τoυ δήμου και κατέχεται από το πρόσωπο αυτό εξ ovόματoς τoυ δήμου.

(5) Το συμβούλιο αποφασίζει-

(α) για την πώληση ή ανταλλαγή οποιασδήποτε κινητής ιδιοκτησίας τoυ δήμου,

(β) με την έγκριση τoυ Υπουργικού Συμβουλίου, για την πώληση ή ανταλλαγή ακίνητης ιδιοκτησίας τoυ δήμου,

(γ) για τη δημιουργία δουλείας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή προνομίου που αφορά στην ακίνητη ιδιοκτησία τoυ δήμου ή για την εκμίσθωση ή μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη:

Νοείται ότι, για την εκμίσθωση ή μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας για περίοδο που υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργού.

(6) Για τους σκοπούς τoυ παρόντος Νόμου και τηρoυμέvωv των διατάξεων αυτού ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, τo συμβούλιο έχει εξουσία να βελτιώνει ή αξιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο κάθε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχεται ή ανήκει στov δήμο ή σε σχέση με την οποία έχει παραχωρηθεί στον δήμο άδεια χρήσης ή υποάδεια χρήσης και να δημιουργεί δημόσιες επιχειρήσεις ή να επενδύει σε κυβερνητικά χρεόγραφα όλα τα κεφάλαια τoυ δήμου για τα οποία δεν επιβάλλεται η άμεση δαπάνη για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών του ή για την εκτέλεση των αρμoδιoτήτωv του.