Σχολική περιουσία

102.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που ανήκουν στις σχολικές εφορίες οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου περιέρχονται στην κατοχή του δήμου, ο οποίος τα διαχειρίζεται για σκοπούς αποκλειστικής εξυπηρέτησης των σχολικών μονάδων που εμπίπτουν στα δημοτικά όριά του.

(2) Η ακίνητη περιουσία που ανήκει σε οποιοδήποτε σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης ή σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή που αποκτάται από αυτό και οποιοδήποτε άλλο συναφές δικαίωμα ή συμφέρον που περιήλθε στην κατοχή και εξουσία σχολικής εφορίας που ιδρύθηκε και λειτουργούσε, εντός των δημοτικών ορίων, δυνάμει των διατάξεων του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, μεταγράφεται στο όνομα της Δημοκρατίας για λογαριασμό της οικείας σχολικής μονάδας:

Νοείται ότι, ακίνητη περιουσία που ανήκει σε οποιοδήποτε σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης ή σχολείο μέσης εκπαίδευσης δεν δύναται να εκποιηθεί ή/και να αποξενωθεί ή/και να επιβαρυνθεί ή/και να διατεθεί με οποιονδήποτε τρόπο και η κινητή περιουσία σχολείου δεν δύναται να αποξενώνεται από την οικεία σχολική μονάδα, χωρίς την έγκριση του εκάστοτε διευθυντή του σχολείου ή/και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή εξουσιοδοτημένου προς τούτο εκπροσώπου του:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν επηρεάζουν εν ισχύι καταπιστεύματα που υφίστανται για λογαριασμό σχολείων και άλλων συναφών εκπαιδευτικών σκοπών, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν και να λειτουργούν ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου.