Ίδρυση τοπικού γραφείου παροχής δημοτικών υπηρεσιών

73.-(1) Σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα λειτουργούν, με απόφαση του συμβουλίου, ένα ή περισσότερα τοπικά γραφεία, που στεγάζονται το καθένα στην έδρα του δημοτικού διαμερίσματος, και στη σχετική απόφαση καθορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες που δύναται να λειτουργήσουν στο κάθε δημοτικό διαμέρισμα.

(2) Σε κάθε τοπικό γραφείο λειτουργεί υποχρεωτικά γραφείο εξυπηρέτησης των δημοτών για το σύνολο κατά το δυνατό των αρμοδιοτήτων του δήμου και, κατά τον σχεδιασμό της οργάνωσης και της λειτουργίας του, λαμβάνεται ειδικά υπόψη η δυνατότητα παροχής διευκολύνσεων σε πολίτες που έχουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στις δημοτικές υπηρεσίες και σε άτομα με αναπηρίες.