Επιτροπή Παραλιών

72. Στις περιπτώσεις που δήμος ασκεί αρμοδιότητες κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, το συμβούλιο του οικείου δήμου συστήνει απαραιτήτως Επιτροπή Παραλιών, η οποία απαρτίζεται από τον δήμαρχο ή εκπρόσωπό του και από έξι (6) συμβούλους, ως μέλη.