Χηρεία θέσεως στο συμβούλιο ή σε επιτροπή

75. Καμία πράξη ή εργασία του συμβουλίου ή επιτροπής του δεν θεωρείται άκυρη μόνο για τον λόγο ότι υπάρχει χηρεύουσα θέση στο συμβούλιο ή στην επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση.