Πρακτικά και δημοσιοποίηση αποφάσεων

76.-(1) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του συμβουλίου και κάθε επιτροπής κοινοποιούνται, ανάλογα με την περίπτωση, από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο ή από τον αναπληρωτή του δημάρχου και από τον πρόεδρό τους ή τον προεδρεύοντά τους, αντίστοιχα, σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στη Διαχειριστική Επιτροπή, μέχρι την επόμενη συνεδρία και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική συνεδρίαση.

(2) Τα πρακτικά επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρία που έπεται των δεκαπέντε (15) ημερών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), υπογράφονται από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο ή τον αναπληρωτή του δημάρχου ή από τον πρόεδρο της οικείας επιτροπής ή τον προεδρεύοντα, ανάλογα με την περίπτωση, και, αμέσως μετά την υπογραφή τους, γίνονται δεκτά ως μαρτυρία χωρίς περαιτέρω απόδειξη.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, τα πρακτικά, μετά την επικύρωσή τους, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου και ο δήμαρχος κοινοποιεί για ενημέρωση τις αποφάσεις του συμβουλίου στον Υπουργό, στον Γενικό Ελεγκτή, καθώς και στις αρμόδιες αρχές για θέματα που τους αφορούν, εντός επτά (7) ημερών από την επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίας στην οποία αυτά έχουν ληφθεί:

Νοείται ότι, κατ’ εξαίρεση, δεν δημοσιοποιούνται πρακτικά σε περίπτωση που η δημοσιοποίηση αυτή παραβλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει τα νόμιμα δικαιώματα τρίτου ή τρίτων προσώπων ή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών ή τη δημόσια ασφάλεια ή την αντεγκληματική δράση ή να επηρεάσει εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες.

(4) Επιπροσθέτως προς τη δημοσιοποίηση των πρακτικών, στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου αναρτώνται-

(α) αποφάσεις του δήμου που αφορούν-

(i) πάσης φύσεως δαπάνες πέραν του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000),

(ii) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

(iii) πράξεις ορισμού, αποδοχής παραίτησης και αντικατάστασης μελών του συμβουλίου,

(iv) πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου, ανεξαρτήτως εάν τα μέλη τους αμείβονται, αποζημιώνονται ή όχι,

(v) προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων υπαλληλικών στελεχών,

(vi) περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, και

(vii) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων, και

(β) ο προϋπολογισμός, ο απολογισμός και ο ισολογισμός του δήμου.

(5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), ο δήμαρχος έχει ευθύνη για την ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση-

(α) των αποφάσεων του συμβουλίου που αφορούν θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος,

(β) των εγκεκριμένων από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό προϋπολογισμών ή και συναφών οικονομικών λογαριασμών και ισολογισμών του δήμου,

(γ) του ετήσιου ελεγμένου απολογισμού και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή, και

(δ) των δημοτικών κανονισμών που εκδίδει το συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (3) έως (5), οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον δύναται να αιτηθεί γραπτώς στον δήμαρχο τη διάθεση αντιγράφων συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων του συμβουλίου και ο δήμαρχος, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, έχει ευθύνη για την ικανοποίηση τέτοιου αιτήματος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που είναι δυσχερής η χορήγηση αντιγράφων των πρακτικών ή και των αποφάσεων, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο διευκολύνεται, έτσι ώστε να λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου τους.