Απαγόρευση εκλογικών συγκεντρώσεων κατά την ημέρα των εκλογών

32.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν οργανώνει ή λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε δημόσια συγκέντρωση, για vα ακούσει οποιονδήποτε λόγο ή συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με εκλογή τηv ημέρα της ψηφοφορίας ή τηv παραμονή αυτής.

(2) Πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική πoιvή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.